UA-118373460-1 tag: tag: tag: tag:

chubbuck@zarzeczny.eu

REGULAMIN PORTALU

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie warsztatyteatralne.eu prowadzonej przez: Centrum Rozwoju Artystycznego Marcin Zarzeczny Warszawa, NIP: 7151728660, REGON:  381193587 oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Serwis internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://https://warsztatyteatralne.eu/kontakt w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści 

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym.

 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Operator Płatności Elektronicznych – instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności, to jest spółkę PayPro SA (agent rozliczeniowy serwisu www.przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisaną do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935.

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Regulamin – treść postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

 • Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 • Sprzedawca – Centrum Rozwoju Artystycznego Marcin Zarzeczny, 02-353 Warszawa, NIP: 7151728660, REGON: 381193587  

 • Strona Internetowa Serwisu lub Serwis – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług, działające w domenie warsztatyteatralne.eu.

 • Usługa Rezerwacji – usługa realizowana drogą elektroniczną na rzecz Klientów polegająca na możliwości dokonania rezerwacji sali oraz czasu instruktora w celu przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą Sprzedawcy, dostępną w jego Serwisie.

 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Serwisu, nabywający lub zamierzający nabyć usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU warsztatyteatralne.eu

 • Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 • Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to:

  Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 43 lub FireFox 38 lub Opera 30 lub Safari 8 (lub ich nowsze wersje),

  Włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,

  Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,

  Minimalna rozdzielczość ekranu: 640×480 px.

 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu. Mechanizm „cookies” w żaden sposób nie gromadzi, nie przetwarza ani nie pobiera żadnych danych osobowych użytkownika.

 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 • Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 • Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane są bezpośrednio w Serwisie pod domeną warsztatyteatralne.eu.

 • Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na stronie informacyjnej Serwisu, pod adresem: https://warsztatyteatralne.eu/kontakt

 • Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Serwisu są cenami brutto.

 • Na życzenie Klienta faktura za nabyte usługi może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, po wyborze daty i godziny oraz opcji promocyjnych może od razu przejść do zakupu danej rezerwacji poprzez wybór przycisku „Zapisz się”, a następnie finalizuje całość zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku: „Przejdź do płatności!”.

 • Klient przed realizacją zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Rezerwacji, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Usług Rezerwacji będących przedmiotem zamówienia.

 • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Informacja o złożeniu zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 • Usługę Rezerwacji uznaje się za wykonaną w momencie potwierdzenia klientowi rezerwacji usług według danych zawartych w zamówieniu.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Możliwa jest następująca forma płatności: przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych,

 • Klient w momencie rozpoczęcia procesu zamówienia Usługi Rezerwacji ma 10 minut na dokonanie płatności elektronicznej. Po upływie tego czasu proces jest przerywany i wymagane jest rozpoczęcie jego od nowa.

 • Klient ma możliwość użycia jednego ważnego kuponu promocyjnego przy realizacji zamówienia, o ile taki posiada.

 • Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

SPOSOBY DOSTAWY

 • Dostawa Usługi Rezerwacji realizowana jest w formie elektronicznego potwierdzenia rezerwacji dostępu do Usług oferowanych przez Dostawców w terminie i w zakresie wynikającym z zamówienia.

 • Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji usługi wynikający z przyczyn leżących po stronie Klienta (brak obecności Klienta w umówionym terminie i miejscu) oraz spowodowane niedającym się przewidzieć działaniem siły wyższej lub sił natury.

REKLAMACJE

 • Wszystkie usługi dostępne w Serwisie portal.szkolaimpro.pl są legalne i świadczone zgodnie z prawem polskim.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli usługa zostanie zrealizowana niezgodnie z umową.

 • Jeżeli usługa będzie wadliwie wykonana, Klient może ją reklamować w ramach rękojmi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 • Wszelkie reklamacje związane z jakością usług lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na adres: biuro@warsztatyteatralne.eu bądź też pisemnie na adres: CRA Marcin Zarzeczny, Szczęśliwicka 54/427, 02-353 Warszawa

 • Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: biuro@warsztatyteatralne.eu bądź też pisemnie na adres: CRA Marcin Zarzeczny, Szczęśliwicka 54/427, 02-353 Warszawa

 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 • Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 • Zgodnie z art. 38 p. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta regulaminu CRA, zamieszczonego przez sprzedawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: https://warsztatyteatralne.eu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 •  Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Centrum Rozwoju Artystycznego Marcin Zarzeczny Warszawa, NIP: 7151728660, REGON:  381193587

 • Inspektor danych osobowych nie jest powołany ze względu na małą skalę przetwarzania danych. W celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych należy napisać wiadomość na biuro@warsztatyteatralne.eu.

 • Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię, nazwisko (pola obowiązkowe, przetwarzane w celu wpisania na listę uczestników warsztatów)

  Opis doświadczenia (pole dobrowolne)

  Adres e-mail – w celu wysyłania potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie i kontaktu w celu realizacji usługi

 • Dane użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usług nauki aktorskiej oraz oferowania kursów, spektakli i innych wydarzeń związanych z aktorstwem.

 • Dane użytkowników przekazywane są podmiotom trzecim, spełniającym wymogi RODO, wyłącznie w celu realizacji usługi (np. rezerwacja hotelu w imieniu użytkownika, zakup ubezpieczenia itp. w przypadku warsztatów wyjazdowych). Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie.

 • Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania poprzez wgląd i edycję profilu użytkownika na portalu.

 • Użytkownik ma prawo do “bycia zapomnianym”, tzn. może zażądać usunięcia swoich danych. W tym celu należy napisać wiadomość na biuro@warsztatyteatralne.eu. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia danych wyłącznie jeśli ich przetworzenie jest wymagane do świadczenia usługi, rozliczeń podatkowych lub innych przypadkach opisanych przez RODO.

 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • Formularz kontaktowy;

 • Newsletter;

 • Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 • Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 • Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 • Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem wysłania wiadomości na adres biuro@warsztatyteatralne.eu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

 •  Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 • W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 • Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

 • Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 • W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

ZAŁACZNIK nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient wypełnia dane w polach kwadratowych):

Centrum Rozwoju Artystycznego Marcin Zarzeczny Warszawa, NIP: 7151728660, REGON:  381193587

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/usług: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Adres: [adres kupującego].

Data: [data odstąpienia od umowy].

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

Actor' center, warsztaty aktorskie, zajęcia aktorskie, warsztaty teatralne, Marcin Zarzeczny

polityka prywatności

wysyłając do nas wiadomość zgadzasz się z polityką prywatności,

po szczegóły kliknij przycisk

Warszawa ,

Studio MANA

pon.-środy

 

 

Centrum Rozwoju Artystycznego

REGON 381193587 

NIP 7151728660

chubbuck@zarzeczny.eu

tel. 0048 504 155 237

Imię/ Name
Nazwisko/ Surname
Twój e-mail/ Your e-mail address
Treść wiadomości/ Which workshop you are interested in?
Wyślij/ Send
Wyślij/ Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Chodźcie, fajnie jest