UA-118373460-1 tag: tag: tag: tag:

PROMOhamlet

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Hamlet”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Nagrody gwarantowane”, zwanej dalej „Promocją”, jest Centrum Rozwoju Artystycznego zwane dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest promocja warsztatów aktorskich oferowanych przez Organizatora .

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 29 stycznia 2019 roku do 1 lutego 2019, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

W Promocji zostaną przyznane Uczestnikowi zniżki 50% za warsztaty aktorskie w momencie, kiedy osoba zapisująca się, zachęci do zapisania się na zajęcia kolejną osobę i ta dokona zapisu i płatności za zajęcia.

Promocja dotyczy warsztatów dla dorosłych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz dla dzieci w Warszawie i Stróży k.Łodzi, oraz zimowego obozu aktorskiego dla dorosłych w Bronicach.

W promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy zapiszą się na zajęcia po raz pierwszy.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

zakupić warsztaty aktorskie u Organizatora,

zachęcić inną osobę do zakupu warsztatu, wtedy Uczestnik otrzyma 50% zniżkę na swoje warsztaty, kiedy kolejna osoba zakupi ten sam lub inny warsztat aktorski (dotyczy warsztatów całorocznych - zniżka obejmuje jeden semestr),,

odebrać Nagrodę w punkcie obsługi klienta, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.

Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, osoby Polecone zostaną wpisane na listę uczestników warsztatu, jeśli będą wolne miejsca w grupie (maks. 16 osób).

Wydawanie Zniżek odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach 10:00-20:00.

Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Organizatora, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

Informacja o wyczerpaniu puli Nagród zostanie podana na stronie www Organizatora.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres biuro@warsztatyteatralne.eu

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Chodźcie, fajnie jest